MWZKol

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji klubom kolarskim uczestniczącym w sporcie kwalifikowanym


§ 1.

Uczestnictwo klubu kolarskiego w sporcie kwalifikowanym wymaga posiadania przez ten klub licencji (art. 6 ust. 1-7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym - Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).

 

§ 2.

1. Licencje klubom kolarskim, niezależnie od ich statusu (amatorski czy zawodowy), przyznaje Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego w drodze uchwały.

2. Polski Związek Kolarski zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji złożonych wniosków oraz przyznanych i wydanych licencji.

3. Polski Związek Kolarski może za przyznanie licencji pobierać opłatę w wysokości uchwalonej przez Zarząd Związku.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kosztów przyznania licencji.

 

§ 3.

1. Wniosek o przyznanie licencji składają kluby kolarskie, posiadające osobowość prawną i działające zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub sportowych spółek akcyjnych, będące członkami Polskiego Związku Kolarskiego.

2. Do pisemnego wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwego organu, stosownie dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

2) odpis statutu lub umowy sportowej spółki akcyjnej,

3) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Kolarskiego oraz międzynarodowych organizacji kolarskich,

4) opinię właściwego terytorialnie Regionalnego Związku Kolarskiego.

 

3.   Z dniem 31.12.2014 roku wygasły wszystkie dotychczas wydane licencje klubowe (w tym również UKS). Od 01.01.2015 roku licencje klubowe wydawane będą na okres 1 roku kalendarzowego.

4. Negatywna decyzja Polskiego Związku Kolarskiego na złożony przez klub wniosek o przyznanie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.


§ 4.

Weryfikacji formalnej wniosków o przyznanie licencji dokonuje biuro Polskiego Związku Kolarskiego.

 

§ 5.

Przyznana licencja wygasa z chwilą likwidacji klubu kolarskiego.

 

§ 6.

1. Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego może pozbawić licencji, jeżeli:

1) klub kolarski rażąco narusza statut lub regulaminy Polskiego Związku Kolarskiego albo międzynarodowych organizacji kolarskich,

2) przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat klub kolarski lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym.

2. Decyzja Zarządu o pozbawieniu licencji może zostać podjęta jedynie po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Regionalnego Związku Kolarskiego.

 

§ 7.

Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego w sprawie przyznawania lub pozbawiania licencji, klubowi kolarskiemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwalą Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego w dniu 05.12.2015 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Koszt wyrobienia licencji dla klubu w roku 2016 będzie wynosił:

 

a)

dla klubów UKS

– 100,00 zł.

b)

dla pozostałych klubów

– 200,00 zł.

 

płatność przelewem na konto PZKol. nr 87 2030 0045 1110 0000 0216 7750

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2017